Gwarancja i reklamacje

 

Gwarancja

 

Każdy sprzedawany przez nas produkt posiada gwarancję, która obowiązuje na terenie Polski. W przypadku braku karty gwarancyjnej reklamacja udzielana jest na podstawie dowodu zakupu, a jej termin zgodny jest z danymi przedstawionymi w opisie przedmiotu na stronie mixfoto.pl.


W zależności od producenta i rodzaju produktu gwarancja różni się terminem. Większość z produktów należy reklamować odsyłając na adres MIXFOTO. W szczególnych przypadkach reklamowany towar może zostać dostarczony bezpośrednio do serwisu.

 

ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE


Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub odesłać na własny koszt na adres: MIXFOTO, ul. Jesionowa 5/15, 98-100 Łask. Do przesyłki należy koniecznie dołączyć dowód zakupu (kopię w przypadku faktury VAT) oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny pod podanym linkiem http://mixfoto.pl/pliki/pismo_reklamacyjne.pdf Formularz należy wydrukować oraz wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Naprawiony towar odsyłany jest do Klienta na koszt MIXFOTO. W przypadku braku zasadności reklamacji koszt odsyłki towaru ponosi Klient.

 

WARUNKI GWARANCJI


Sprzedawca MIXFOTO pośredniczy pomiędzy Klientem, a producentem/dystrybutorem w procedurze reklamacji pogwarancyjnej jak i gwarancyjnej. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie pisma „ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE” znajdującego się pod adresem: http://mixfoto.pl/pliki/pismo_reklamacyjne.pdf W celu przyspieszenia rejestracji nowego zgłoszenia reklamacyjnego wszystkie pola formularza powinny być wypełnione. Szczególną uwagę należy zwrócić na rzetelne opisanie usterki towaru. Proces reklamacyjny rozpoczyna się w momencie odbioru przesyłki przez sklep znajdujący się w Łasku.


Wadliwy towar poddawany jest ekspertyzie wstępnej mającej na celu zweryfikowanie czy występują zgłoszone przez Klienta usterki, a także czy nie są rezultatem nieprawidłowego użytkowania lub winy użytkownika. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MIXFOTO w przeciągu 14 dni roboczych od momentu przycięcia towaru. Każdy produkt posiadający gwarancję wysyłany jest do producenta lub dystrybutora sprzętu. Jeżeli serwis dystrybutora/producenta zaświadczy, że naprawa narzuca konieczność ponadplanowych ekspertyz lub wymiany trudno osiągalnych elementów, czas rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony do 28 dni roboczych. Forma rozpatrzenia i finalizacji transakcji zależy wyłącznie od gwaranta.


W przypadku kiedy reklamowany sprzęt należy odesłać na adres różny od tego, na który wysyłane było zamówienie reklamowanego produktu w formularzu reklamacyjnym prosimy wpisać go w polu „ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO” znajdującym się na Zgłoszeniu Reklamacyjnym. W przeciwnym przypadku przesyłka zwrotna wysyłana jest na stary adres.

Przywileje Klienta z tytułu gwarancji tracą ważność automatycznie w przypadkach kiedy:

  • uszkodzenie wynika ze zwarcia instalacji elektrycznej, wywołanej wskutek inny niż nieprawidłowe działanie produktu,
  • wada spowodowana została nieodpowiednią instalacją lub użytkowaniem określonego produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem.

W sytuacji zgłoszenia przez Klienta usterki nie występującej lub zostały naruszone warunki gwarancji MIXFOTO może żądać od Klienta pokrycia kosztów odsyłki towaru w wybranej przez firmę formie. MIXFOTO nie obciąża Klienta kosztami ekspertyzy, są one przeprowadzane w ramach gwarancji niezależnie od stanu towaru.

 

Klient jest niezwłocznie informowany o fakcie niespełnienia wymagań gwarancyjnych dostarczonego produktu.

 

Zobowiązuje się Klienta do archiwizacji danych przechowywanych na reklamowanych nośnikach w zakresie własnym. Firma MIXFOTO nie odpowiada za utratę danych, ani nie zapewnia ich odzyskania.

 

Gwarancja dotycząca sprzedanego towaru konsumpcyjnego nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza przywilejów kupującego związanych z niezgodnością towaru z umową.